Vakıf Senedi

Ordu İlahiyet Vakfı, Vakıf Senedi

Vakıf Senedi

ORDU İLAHİYAT VAKFI SENEDİ (ORİV)

VAKFIN ADI :

            Madde 1- Vakfın adı Ordu İlahiyat Vakfı'dır. Kısa adı ORİV’dir. Bu senette geçen Vakıf kelimesi yalnız Ordu İlahiyat Vakfı'nı ifade eder. Senette geçen ‘Fakülte’ kelimesiyle Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi; ‘Öğretim Üyesi’ tabiriyle Fakülte’deki Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarında çalışanlar; ‘Öğretim elemanı’ tabiriyle Fakülte’deki Öğretim görevlisi, Okutmanlar, Araştırma görevlileri, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim plânlamacıları kadrosunda çalışanlar; ‘Öğrenci’ kelimesiyle Fakülte’deki hazırlık, lisans ve lisansüstü öğrencileri; ‘Mezunlar’ kelimesiyle Fakülte’nin lisans ve lisansüstü mezunları; “Memur ve Hizmetli” tabirleriyle de Fakülte’de çalışan memur ve hizmetliler kast edilmiştir .

VAKFIN HUKUKİ DURUMU:

Madde 2-  Ordu İlahiyat Vakfı, kendi organlarından başka hiçbir yere bağlı olmayıp, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 101-117. maddelerinde belirtilen Teftiş Heyeti'nin denetimine bağlı, siyasetle alakası olmayan tüzel bir kuruluştur.

Vakıf, gayesini gerçekleştirmek için başta Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Ordu Üniversitesi olmak üzere resmi kurumlar, vakıf ve sivil toplum örgütleriyle mer'i mevzuat çerçevesinde her türlü işbirliği yapabilir.

Vakfın amacını tahakkuk ettirecek her türlü akit ve tasarruflarda bulunabilir, gayrimenkuller alıp satabilir, ipotek edip ipotek alabilir, her türlü aynî şahsî haklar iktisap edebilir, bunları elden çıkartabilir.

VAKFIN MERKEZİ

Madde 3-  Vakfın merkezi Ordu ilindedir. Adresi: Selimiye Mahallesi, Elbiseciler Sok., No: 1/B Altınordu / Ordu. İhtiyaç duyulması halinde şube ve temsilcilik açabilir.

VAKFIN ÜYELERİ

Madde 4- Üyelik Türleri ve Üyeleri aşağıda gösterilmiştir:

 • Kurucu Üyeler
 1. Yavuz ÜNAL
 2. Mustafa KOLUKISAOĞLU
 3. Tacettin SEVİNÇ
 4. Nuri GENÇ
 5. Recep AZAKLI
 6. Tevfik KARABULUT
 7. Hüseyin ŞAHİN
 8. Seyfullah ÇAKIR
 9. Şevket PEKDEMİR
 10. Necmettin GENÇ
 11. Yusuf Bahri GÜNDOĞDU
 12. Celalettin AKYOL
 13. Orhan İYİBİLGİN
 14. Ahmet Selman BAKTI
 15. Sabiha ATABEYOĞLU
 16. Kübra SARIÇİÇEK YILMAZ

 

 1. Şeref Üyeleri:

Vakfın amacının gerçekleşmesine destek sağlayanlar, Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Mütevelli Heyeti’nin kabulü ile Vakıf üyeliğine ya da şeref üyeliğine kabul edilirler.

 1. Üyeler:

Üyelik, adayın başvurusu, yönetim kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyeti’nin kabulü ile gerçekleşir.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:  

Madde 5- Aşağıdaki durumlarda vakıf üyeliği sona erer:

 1. Vakıf üyeliği, görev süresinin sona ermesi, istifa, göreve son verilme, vakfın amaçlarına aykırı ve kurumsal itibarını zedeleyici faaliyetlerde bulunma, belirlenen süre içinde Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği nakdi yardımı yapmama, medeni hakları kullanma ehliyetini kaybetme ve yüz kızartıcı suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunma durumunda sona erer.
 2. Vakıf üyesinin ölümü durumunda, yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde varislerinden biri üye olarak kabul edilir.
 3. Varis bırakmaması durumunda vakıf üyeliği, üyenin ölümüyle son bulur.

VAKFIN GAYESİ:

Madde 6- İlahiyat Fakültesinde nitelikli eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak, öğrencilerine burs, yurt vb. konularda yardımcı olmak, Fakültenin ve müştemilatının projelendirilmesi, yapımı ve bakımına katkı sağlamak, bireysel ve toplumsal değerler konusunda bilinç oluşturmak amacıyla akademik, kültürel ve ekonomik çalışmalar yapmak, toplumsal sorunların analizine ve çözümüne maddi ve manevi olarak katkı sağlamak ve sosyal yardımlar yapmak ,

            VAKFIN FAALİYETLERİ:

            Madde 7- Vakfın gayesini gerçekleştirmek üzere,

 • Ordu İlahiyat Fakültesi'nin eğitim-öğretim faaliyetlerine destek sağlamak, Fakülte yönetimiyle işbirliği yaparak özel eğitim mekânları oluşturmak, kurslar açmak, ihtiyaç duyulan araç - gereçleri temin etmek, dil laboratuvarı, akıllı sınıflar tesis etmek ve gerekli ek donanımı yapmak, teknik ve maddi destek sağlamak
 • Ordu İlahiyat Fakültesi kütüphanesini ya da kurulan okuma salonları ve diğer kütüphaneleri geliştirmek için eserler satın almak, teknik donanım sağlamak; kitap bağışı temini için gerekli girişimlerde bulunmak,
 • Ulusal veya uluslararası olarak İlahiyat Fakültelerinde faaliyet gösteren öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve öğrencilerine, gerekli görülmesi halinde yurtiçi ve yurtdışında kurslar düzenlemek ya da açılan kurs vb. programlara getirmek, göndermek, eserler hazırlatmak, eserler dağıtmak, her türlü bilimsel çalışmalarına destek sağlamak,
 • Vakfın amaçları doğrultusunda ihtiyaç duyulan konularda metin üretmek, ödüllü bilimsel yarışmalar düzenlemek, göze ve kulağa hitabeden eserler hazırlamak, yapılan çalışmaları bastırmak, dağıtmak ya da satımını yapacak bir ticari teşekkül oluşturmak,
 • Ordu İlahiyat Fakültesi öğrenci, öğretim elamanı ve mensupları için lojman, spor, konaklama, kreş, huzurevi ve benzeri sosyal amaçlı tesisleri kurmak, satın almak, kiralamak,
 • Eğitime katkıda bulunmak için ulusal veya uluslar arası kongre, sempozyum, çalıştay, workshop ve benzeri faaliyetler düzenlemek veya düzenlenenlere destek vermek,
 • Gerekli görülmesi durumunda ya da olağanüstü hallerde ihtiyaç sahiplerini belirlemek ve belirlenen ihtiyaç sahiplerine aynî ve nakdî yardımlarda bulunmak, katkıda bulunacak organizasyonlar düzenlemek, çocuklarına yönelik eğitim desteği ve maddi katkı sağlamak,
 • Kültürümüze katkı sağlayacak, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak,
 • Öğrencileri kısmi zamanlı çalıştırmak ya da karşılıksız burs vermek,
 • İlahiyat Fakültesi ve müştemilatı ile İlahiyat Fakültesi Camii'nin projelendirilmesi, bunların yapımına ve bakımına katkı sağlamak, her türlü bakım ve onarımı, ihtiyaç duyulan hizmetlerin yürütülmesi konusunda üniversite yönetimi ve ilgili birimler ile işbirliği yapmak, gerekli önlemleri almak ve imkânlar ölçüsünde yardımcı olmak,
 • Akademik bilgi üretimine ve üretilen bilginin topluma servis edilmesine yardımcı olmak, resmi ya da sivil kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, bu amaçla proje bazlı çalışma gurupları oluşturmak, projeler geliştirmek, araştırmacılara kaynak temin etmek, kongre, çalıştay, istişare toplantıları, sempozyum, panel, konferans vb. bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlemek ya da yapılan çalışmalara destek vermek, araştırma sonuçlarını raporlamak ve kamuoyu ile paylaşmak,
 • İlgili kurumlarla ortak, toplumun tüm kesimlerini hedef alan okuma salonları ve kütüphaneler oluşturmak,
 • İlahiyat Fakültesine nitelikli öğrenci ve öğretim elamanı kazandırmak amacıyla, alt yapı çalışmaları yapmak, yapılan çalışmaları desteklemek, kurslar düzenlemek, uygun görülen öğrencilere burs sağlamak, eğitim yardımında bulunmak
 • İlahiyat Fakültesinde uluslararası standartlarda eğitim yapılabilmesi için süreli veya süresiz öğretim elemanı ya da öğretim üyesi istihdam etmek
 • İlahiyat Fakülteleri ve İslami İlimler Fakülteleri öğrencileri, mezunları, mensupları ve gönül dostları arasında iletişim, dayanışma ve karşılıklı etkileşim sağlayacak etkinlikler düzenlemek,
 • Başarılı fakat maddi imkândan yoksun ilköğretim, lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Türk vatandaşı olmayan öğrenciler dâhil karşılıklı veya karşılıksız burs vermek, barınma, beslenme, eğitim ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak,
 • Vakfın tanıtılmasını sağlamak amacıyla hizmet konularına yönelik broşür, bülten, video, dergi, gazete, kitap yayımlamak, internet siteleri kurmak süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, radyo, gazete, televizyon gibi yayın organlarında reklam vermek,
 • Yurt içinde ve yurt dışında yetim, kimsesiz, fakir ve afetzedelere her seviyede ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak, bu amaçla yardım kampanyaları düzenlemek,
 • Toplumumuza nitelikli elemanlar kazandırmak amacıyla, gece kursları, sanatsal becerilerin gelişimini sağlayan kurslar, biçki, nakış, el sanatları, vb. kurslar açmak ve işletmek.

 

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:


Madde 8- Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

 

 

 

VAKFIN MAL VARLIĞI:

            Madde 9- Vakfın mal varlığı; Kurucu üyeler tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 50.000,00 TL (ellibin) TR 23 0001 5001 5800 7302 8804 32 no'lu Vakıflar Bankası Ordu Şubesi hesabındadır.

 1. Nuri GENÇ                        000,00 TL
 2. Tacettin SEVİNÇ 000,00 TL
 3. Yavuz ÜNAL 000,00 TL
 4. Mustafa KOLUKISAOĞLU 000,00 TL
 5. Recep AZAKLI 000,00 TL
 6. Hüseyin ŞAHİN 000,00 TL
 7. Necmettin GENÇ 000,00 TL

Vakfa sonradan üye olanlardan Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği miktarda nakdi yardım alınır. Şeref üyelerinin katkıları kabul edilebilir.

            Vakıf yurtiçi ve yurtdışından her türlü mal ve hakları bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını mer'i mevzuat hükümlerine göre temellük edebilir; intifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni haklarına sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir.

            Yukarıda sayılan yollarla iktisab edilen mal ve haklar Vakıf mal varlığına ilave edilebilir.

            VAKIF MAL VARLIĞININ PLASMANI:

            Madde 10- Vakıf mal varlığına dâhil Vakıf giderleri fazlası görülen gelirler, kurulurken veya kurulduktan sonra ölüme bağlı olarak yapılacak bağışlar ile gerçekleştirilmesi zamana bağlı bir amaç için yapılmış yardımlar Vakıf Yönetim Kurulu'nun takdir ve kararı ile emin ve gelir sağlayıcı yerlere plase edilebilir.

            VAKIF MAL VARLIĞINDA DEĞİŞİKLİK:

            Madde 11- Vakıf mal varlığı içinde hangi yoldan katılmış olursa olsun, geliri giderini karşılamayan, değerine uygun gelir getirmeyen, iktisadi değerlerini ve rantabilitelerini devamlı bir şekilde kaybetme veya maksatlarına uymama durumuna düşen menkul ve gayrimenkul mallar ile sair kıymetler ve haklar Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Mütevelli Heyeti’nin kararı ile daha yararlı mal ve değerler ile değiştirilebilir.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 12-  Vakfın organları şunlardır:

 1. Mütevelli Heyeti;
 2. Yönetim Kurulu;
 3. Denetim Kurulu;

MÜTEVELLİ HEYETİ :

Madde 13- Mütevelli Heyeti aşağıda yazılı gerçek kişilerden oluşur:

 1. Kurucu üyeler
 2. Vakıf üyeleri

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 14- Mütevelli heyetinin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Yönetim Kurulu'nu ve denetim kurulunu seçmek,
 2. Vakfın yıllık hesaplarını incelemek, denetlemek, tasdik etmek ve gelecek yılın bütçesini onaylamak,
 3. Yönetim kuruluna huzur hakkı verilip verilmeyeceğine, verilecekse miktarını belirlemek,
 4. Yönetim Kurulu'nca teklif edilen konularda karar vermek, hazırlanan yönetmelikleri, yönergeleri çalışma programlarını onaylamak ve projelere ilişkin kaynak teminine yardımcı olmak,
 5. Vakıf senedinde gerekli görülen değişiklikleri yapmak,
 6. Yönetim Kurulu'nun üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma teklifini karara bağlamak,
 7. Vakfın amacını gerçekleştirmeye yararlı olan ve diğer organ ve kurulların görev ve yetkileri dışında kalan konularda gerekli kararları almak,
 8. Yönetim Kurulu'na, Vakfın amaçları doğrultusunda yönlendirici tavsiyelerde bulunmak.

            MÜTEVELLİ HEYETİ'NİN TOPLANMASI VE KARAR ALMA USULÜ

            Madde 15- Mütevelli heyeti, her yıl kasım ayı içinde, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Bu, Mütevelli Heyeti’nin olağan toplantısıdır. Lüzumu halinde yönetim kurulu, denetim kurulu veya mütevelli heyeti üye tam sayısının 1/10'unun yazılı isteği üzerine mütevelli heyeti olağanüstü toplantı yapar.

            Mütevelli heyeti ilk toplantısı, Ordu ili hudutları içinde vakfın tescilini müteakip bir ay içerisinde yapılır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk için üyelerin yarıdan bir fazlasının iştiraki şarttır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise, bir hafta sonra yeterli çoğunluğa bakılmadan mütevelli heyeti toplantısı yapılır.

            Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere şubat ayı çerisinde toplanır.

            En az onbeş gün önce mütevelli heyeti toplantısının yeri ve zamanı, varsa Vakıf Senedindeki değişiklik teklifleri mütevelli heyeti üyelerine gündemle birlikte elektronik olarak veya taahhütlü mektupla bildirilir.

            Mütevelli heyeti toplantısını, ‘Yönetim Kurulu Başkanı’ açar. Toplantının yönetilmesi için Mütevelli heyetince bir divan başkanı ve iki kâtip seçilir.

            Mütevelli heyetin ‘de kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamanın açık veya gizli yapılmasına Mütevelli heyeti karar verir. Mütevelli heyetin ‘de Vakıf Senedinin değiştirilmesi üye sayısının en az 2/3'ünün olumlu oyu ile yapılır.

            Mütevelli heyeti toplantılarına katılmayan üyenin yazılı ve imzalı vekâletiyle temsili mümkündür. Ancak, bir şahıs bir kişiden fazlasını vekâleten temsil edemez.

YÖNETİM KURULU:

Madde 16- Vakıf Yönetim Kurulu, 7 asıl, 3 yedek üyeden oluşur. Asıl ve yedek üyeler, Mütevelli heyeti tarafından kendi üyeleri arasından üç yıl için seçilir.

            Yönetim Kurulu, kendi içinden gizli oyla, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir muhasip seçer. Başkanın bulunmadığı durumlarda başkan yardımcısı Yönetim Kurulu oturumlarına başkanlık eder. Vakıf defter ve kayıtları Vakıf merkezinde muhafaza edilir.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

            Madde 17-  Yönetim Kurulu, tam yetkili olarak Vakfı yönetir ve temsil eder. Ancak bu temsil hakkı Başkan ya da Yönetim Kurulunca görevli bir üye tarafından da kullanılabilir. Keza Yönetim Kurulu bu sıfatla, kanun, tüzük ve Vakıf Senedi tarafından kendisine verilen görevlerle birlikte aşağıdaki işleri de yapmakla yükümlüdür:

            1- Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için her türlü tedbiri ve kararı almak,

            2- Gerekli yönetmelikler veya çalışma yönergeleri, çalışma programlarını hazırlamak ve Mütevelli heyetine sunmak,

            3- Vakfın çalışma programlarını kanun, yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda uygulamak. Bu programları Mütevelli heyeti toplantısından en az bir hafta önce Vakıf Merkezinde ve toplantının yapılacağı yerde üyelerin tetkikine hazır bulundurmak, gelecek yılın bütçe tasarısını hazırlamak,

            4- Vakıfça işletilecek kuruluşların çalışmalarını düzenlemek,

            5- Vakfın kesin hesap raporlarını hazırlamak ve Mütevelli Heyeti’nin kabulüne sunmak,

            6- Vakfın leh ve aleyhindeki dava ve takipleri yürütmek, sulh olabilmek, feragat ve kabul ile ibralaşabilmek,

            7- Vakıf mal varlığı içinde vakfeden tarafından belirli maksada tahsis edilmemiş olanları Vakfın amacını daha yararlı bir biçimde gerçekleştirecek alanlara ve hizmetlere tebdilen tahsis edebilmek, bu amaçla menkul ve gayrimenkuller almak, satmak, kiraya vermek, ipotek etmek, değiştirmek ve bunlarla ilgili her türlü idari ve mali işlemleri yapmak,

            8- Vakfın gelir kaynaklarının el verdiği ölçüde 6. maddede sayılan hizmetleri ele almak, bunlar arasındaki önceliği tespit etmek, gerekli görür ise her hizmet ve işletme için Mütevelli Heyeti’nin onayından geçireceği yönetmeliklerdeki esaslar dairesinde işlemler yapmak,

            9- Vakfın amacını gerçekleştirecek nitelikteki diğer çalışmaları yapmak, ihtiyaç duyulan elemanları görevlendirmek,

 1. Vakfın faaliyetlerini sevk ve idare etmesi için müdür, muhasip, sekreter, hizmetler ve diğer hizmetler için personel görevlendirmek.

YÖNETİM KURULU'NUN TOPLANMA VE KARAR ALMA USULÜ:

            Madde 18- Yönetim Kurulu başkanının çağrısı üzerine en az iki ayda bir kez toplanır. Ayrıca üç Yönetim Kurulu üyesinin ya da Denetim Kurulu üyelerinin yazılı istekleri üzerine en geç onbeş gün içinde olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantılar için bütün üyelerin, gündem bildirilmek suretiyle en az bir hafta önceden taahhütlü mektupla davet edilmiş olmaları gerekir.

            Yönetim Kurulu, üyelerin çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde başkanın tarafı çoğunluğu sağlamış sayılır. Ancak, gayrimenkul, tahvil ve hisse senedi satın alınması, istikraz akdi yapılması, her nevi hisse senedi ve tahvillerin satılması, yönetmeliklerin yapılması ve değiştirilmesi, yeniden tahsis ve yatırım yapılması, Madde 10 uyarınca tasarrufta bulunulması ve Yönetim Kurulunun görev bölümü yapması ile ilgili konularda karar alabilmek için üye tamsayısının yarısından fazlasının olumlu oy kullanması şarttır. Mazeretsiz olarak toplantılara üst üste üç defa katılmayan üye müstafi sayılır ve yerine yedek üye geçer.

İCRA VE ÇALIŞMA KOMİTELERİ:

            Madde 19- İcra komitesi, sürekli çalışmayı gerektiren işler için yönetim kurulunun gözetim ve sorumluluğu altında, görevleri ve yetkileri yönetim kurulunca tesbit edilerek, Yönetim Kurulu Başkanı, başkan yardımcısı, sekreter ve muhasip üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı icra komitesinin de başkanıdır.

            Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde çalışma komiteleri kurar ve bu komitelerin görevlerini sona erdirir.

            VAKFIN YÖNETİM KADROSU:

            Madde 20- Vakfa, Yönetim Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından veya dışarıdan bir vakıf müdürü tayin edilebilir. Vakıf Müdürü Yönetim Kurulu Üyelerinin vereceği işleri görür ve devredeceği yetkileri kullanır. Ayrıca Vakıf Yönetim Kurulu hizmetlerin gerektirdiği sayıda azami tasarruf ilkelerine uyarak memur ve hizmetli görevlendirebilir. Ücretli eleman çalıştırabilir.

            Vakıf üyelerinden sözü edilen kadrolarda görev alanlar mütevelli heyetinde oy kullanamaz, Vakıf Yönetim ve Denetleme Kurulunda görev alamazlar.

            DENETİM KURULU:

            Madde 21- Vakıf, ilgili kanun hükümlerine göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün denetimine bağlıdır. Ayrıca, Mütevelli heyeti kendi içinden iki yıl için, üç asıl ve iki yedek denetçi üye seçer. Denetim kurulu, en az üç ayda bir defa olmak üzere, Vakfın defter, hesap ve yazışmalarını dilediği zamanlarda tetkik eder. Tetkikinde Vakıf senedine, Mütevelli heyeti ve Yönetim Kurulu kararlarına, muhasebe esaslarına aykırılık görürse keyfiyeti derhal Yönetim Kuruluna bildirir. Denetim kurulu , ihtisasa taalluk eden hususlarda, gerekirse Yönetim Kurulu'nun tasvip edeceği bir ücret karşılığında, başka şahısları da görevlendirebilirler.

HUZUR HAKKI

Madde 22- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerinin huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını Yönetim Kurulu belirler. (Üyeler arasında kamu görevlisi bulunması halinde 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanunun 2. Maddesinin (e) fıkrası gereğince huzur hakkı ödenmeyecektir.)

VAKFIN SONA ERMESİ:

            Madde 23- Ordu İlahiyat Vakfının herhangi bir sebeple feshi gerektiği takdirde, feshe Yönetim Kurulunun teklifi ile Mütevelli heyeti 3/4 çoğunlukla karar verebilir.

            Vakfın tasfiyesine Mütevelli heyetince veya mahkemece karar verildiği takdirde, karar tarihindeki Yönetim Kurulu, ayrıca Mütevelli heyeti tarafından bir tasfiye heyeti seçilmemiş ise, tasfiye heyeti sıfatı ile de görev yapar ve tasfiye işlemlerini sonuçlandırır.

TASFİYE SONRASI MAL VARLIĞININ DURUMU:

            Madde 24- Vakfın tasfiyesi veya sair sebeplerle sona ermesi halinde Vakfın kalan mal varlığı Mütevelli heyeti kararı ile gayece aynı bir başka kuruma intikal ettirilir.

VAKFIN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI:

            Madde 25- Bu vakıf 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun Vakıflarla ilgili 104 maddesine göre tescili ve ilanı ile tüzel kişilik kazanır.

VAKIF SENEDİNİN TADİLİ:

            Madde 26- Bu Vakıf senedinin tadiline çok zaruri hallerde başvurulabilir. Vakfı ana gayesinden uzaklaştıracak bir değişiklik hiçbir şekilde yapılamaz. Yapılacak değişikliğin ana gayeyi gerçekleştirici, genişletici veya kolaylaştırıcı mahiyette olması şarttır. Vakıf senedinin tadili için Yönetim Kurulunun 1/3'ünün yazılı teklifi üzerine toplanan mütevelli heyeti üye tam sayısının 2/3'ünün karar vermesi gerekir.

GEÇİCİ MADDELER :

            Madde 1- Ordu İlahiyat Vakfı’nın iki senelik bir süre için ilk geçici Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri aşağıda isimleri bulunan kişilerden oluşmuştur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

            A- ASIL ÜYELER

 1. Yavuz ÜNAL Yönetim Kurulu Başkanı
 2. Mustafa KOLUKISAOĞLU Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı
 3. Tacettin SEVİNÇ             Üye
 4. Recep AZAKLI Üye
 5. Hüseyin ŞAHİN Üye
 6. Sabiha ATABEYOĞLU Üye
 7. Necmettin GENÇ             Üye

           

B- YEDEK ÜYELER:

 1. Yusuf Bahri GÜNDOĞDU
 2. Seyfullah ÇAKIR
 3. Şevket PEKDEMİR

DENETİM KURULU ÜYELERİ:

A-ASIL ÜYELER:

 1. Tevfik KARABULUT
 2. Kübra Sarıçiçek YILMAZ
 3. Nuri GENÇ
 • YEDEK ÜYELER:
 1. Yusuf Bahri GÜNDOĞDU
 2. Ahmet Selman BAKTI

            Madde 2- Bu Vakfın tescili için gerekli her türlü işlemi yapmak üzere kuruculardan Tacettin SEVİNÇ ve Hüseyin ŞAHİN ayrı ayrı yetkili kılınmışlardır.

           

           

Menü Galeri

 • ordu-ilahiyat00001
 • ordu-ilahiyat00002
 • ordu-ilahiyat00003
 • ordu-ilahiyat00004
 • ordu-ilahiyat00005
 • ordu-ilahiyat00006
 • ordu-ilahiyat00007
 • ordu-ilahiyat00008
 • ordu-ilahiyat00009
 • ordu-ilahiyat00010
 • ordu-ilahiyat00011
 • ordu-ilahiyat00012

İLETİŞİM ADRESİMİZ

Eğitim ve Araştırma Kütüphanesi, Selimiye Mahallesi, Elbiseciler Sok., No: 1/B Altınordu / Ordu.

 • dummy0452 666 9000

 • dummy0507 234 7643

 • dummy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-Bülten

This module can not work without the AcyMailing Component

Search