Ordu İlahiyat Vakfı Kursu Hakkında Bilgi

Ordu İlahiyat Vakfı Kursu Hakkında Bilgi

Ordu İlahiyat Vakfı’nın faaliyetlerinin temelini, İlahiyat fakültesi öğrencilerine yönelik verilen dersler oluşturmaktadır. Ders konuları, İlahiyat Fakülteleri’deki Temel İslam Bilimleri alanında okutulan dersleri kapsamaktadır. Dersler her biri alanında uzman akademisyenler tarafından yürütülmektedir.

Katılım ve Devam Şartları

Oriv derslerine sadece Ordu İlahiyat Fakültesi’nde öğrenci olanlar katılabilir.

Derslere katılım başvuruları genelde her eğitim öğretim yılı başında alınmaktadır.

Devam Durumu

Derslere devam zorunlu olduğundan sıkı takip söz konusudur. Güz, Bahar ve Yaz dönemlerdeki derslerde %20’den fazla devamsızlık yapan ya da yaz programına tamamen katılamayacak öğrencinin kaydı silinir.

Ders Tarihleri

Dersler, Ordu İlahiyat Üniversitesi’ndeki akademik takvim esas alınarak güz, bahar, yaz yoğun ve sonbahar yoğun olmak üzere dört dönemde gerçekleşmektedir. Yaz yoğun programı, bahar dönemi bütünleme sınavlarından sonra 2 hafta, Sonbahar yoğun programı ise gelecek yılın güz döneminden önce 2 hafta olacak şekilde gerçekleştirilmektedir

Güz ve Bahar dönemi seminerler, final sınavlarından bir hafta önce sona erdirilir. Vize, final ve bütünleme sınavlarının gerçekleştirildiği haftalarda Oriv seminerleri gerçekleştirilmez.

Sınav Uygulaması

Güz, Bahar, Yaz ve sonbahar yoğun programlarının akabinde tüm derslerden sınav yapılmaktadır. Öğrencinin fakülte transkriptindeki son not ortalamasının %30’u, ORİV’de yapılacak sınavların %70’i esas alınarak hesaplanacak sonuçlara göre başarı durumları hesaplanır. Vakıf yönetim kurulu, sınav sonuçlarına göre öğrenciler hakkında değerlendirmelerde bulunur.

Sınav Tarihleri

Güz ve Bahar dönemindeki sınavlar, fakültedeki vize sınavlarından 3 hafta sonra (vize ile final sınav haftalarının arasında) gerçekleştirilir.

Yaz ve son bahar dönemindeki sınavlar ise programın bittiği son gün gerçekleştirilir.

Ordu İlahiyat Vakfı

ORİV

TAKİP EDİLEN KİTAPLAR VE DERS İÇERİKLERİ

ARAPÇA:  En-Nahvu`l-Vadıh fî Kavaidi`l-Lugati`l Arabiyye.

Ali el-Cârim ve Mustafa Emin tarafından yazılan en-Nahvu’l- Vâdıh kitabı, modern dönemde yazılmış toplam 3(üç) citten müteşekkil bir nahiv kitabıdır. Bu kitap, modern dönemde yazılmış, temel dilbilgisi kurallarını kolay ve basit bir şekilde çeşitli alıştırmalarla ele alan Arapça dilbilgisi kitabıdır. Kitap, verilen temel kuralların üzerine ileri seviye dilbilgisi kurallarını sağlam bir şekilde oturtmayı hedefleyen ve alıştırmalarla destekleyen Arapça bir dilbilgisi kitabıdır.

Kitap, eğitim aşamalarına göre konuları dağıtılmış olarak, üç bölümden oluşmaktadır. Konu ve kurallar için örnekler verildikten sonra konunun analizi yapılarak gramer kuralı verilmiştir. Ardından alıştırmalar kısmında konuların çok yönlü olarak tekrarı sağlanmış, i’râb örnekleri ve i’râb alıştırmalarıyla da konular desteklenmiştir. Ayrıca kurallar Arap şiirinden alınan beyitlerle de örneklendirilmiştir. Kitap Türkiye’de Arapça öğrenen birçok kişi tarafından ilgi görmekte, ayrıca üniversitelerin Arap dili bölümlerinde, lisans ve yüksek lisans düzeyinde de okutulmaktadır.

FIKIH: el-İħtiyâr li-ta’lîli’l-Muħtâr

Ebü’l-Fazl Mecdüddîn Abdullāh b. Mahmûd b. Mevdûd el-Mevsılî (ö. 683/1284)  tarafından yazılmıştır. Mevsili’nin kendisinin kaleme aldığı el-Muħtâr adlı eserin şerhidir.  Eser hanefilerin muteber kaynakları arasında yer alır. Hükümlerin illetlerini ve delillerini aktaran, diğer mezheplerin görüşlerini kısaca açıklayan, bazı güncel meselelere dair fetvalara yer veren, ihtilâflı konularda esas alınan ictihadlara işaret eden bir eserdir. Uzun yıllar Medreselerde  ders kitabı,  mahkemelerde de kadıların el kitabı olarak kullanılan eser günümüzde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan sınavlarda metin okumalarında kullandığından tercih edilmiştir.

HADİS: Teysîru Mustalahi'l-Hadîs

Hadis dersinde, Hadis usulünün temel kavramlarının tanıtılması, güvenilirlik ve sahihlik açısından hadis terminolojisinin öğretilmesi ve temel meselelerin analiz edilmesi amaçlanmaktadır.

Ders, Hadis usulü prensiplerinin ortaya çıktıkları tarihi süreçler ve farklı yaklaşımlar da dikkate alınarak işlenmektedir.

Derste takip edilen Dr. Mahmud Tahhan'a ait Teysîru Mustalahi'l-Hadîs adlı eserde her bahsin sonunda konu ile ilgili en meşhur bir veya bir kaç eser hakkında bilgi verilmesi öğrencilerde hem konu hem de literatür zenginliği açısından temel bir hadis kültürü oluşmasını sağlamaktadır.

TFSİR: Tefsîrü’l-Celâleyn

Celâleyn tefsiri, Celâleddin el-Mahallî (ö. 864/1459) ve Celâleddin es-Süyûtî (ö. 911/1505) tarafından yazılmıştır.

Celâleddin el-Mahallî, ömrünün sonlarına doğru başladığı Tefsîrü’l-Kur’ân’ın yarısını yazdıktan sonra vefat etmiş, öğrencisi Celâleddin es-Süyûtî 1 Ramazan 870 (17 Nisan 1466) tarihinde başladığı çalışmasını kırk günde tamamlamış ve eser Tefsîrü’l-Celâleyn (iki Celâl’in tefsiri) adıyla ün kazanmıştır.

Sade bir dille yazılan Tefsîrü’l-Celâleyn’de âyetler, ilâhî maksadın ayrıntılar içinde kaybolmasına meydan vermeyecek biçimde kısa ve anlaşılır bir üslûpla tefsir edilmiştir. Tefsirde izlenen metot Süyûtî tarafından mukaddimede şöyle açıklanmıştır: Allah’ın kelâmından anlaşılanı zikretmek, tercih edilen görüşe dayanmak, gerekli görülen yerlerin i‘rabını yapmak, meşhur kıraatlerdeki farklılığa dikkat çekmek ve bütün bunları özlü biçimde vermek. Tefsîrü’l-Celâleyn’in kaynakları arasında Zemahşerî’nin el-Keşşâf’ı, Tabersî’nin Mecmau’l-beyân’ı, Fahreddin er-Râzî’nin Mefâtîhu’l-ġayb’ı, Kādî Beyzâvî’nin Envârü’t-tenzîl ve esrârü’t-te’vîl’i, Ebû Hayyân el-Endelüsî’nin el-Bahrü’l-muhît’i ile Buhârî, Müslim, Tirmizî, Ebû Dâvûd ve Hâkim’in hadis mecmuaları zikredilebilir.

“Lübbü’t-tefâsîr” (tefsirlerin özü) diye anılan eser çok okunan tefsirlerden biri olma özelliğini günümüzde de korumaktadır.

 

KİTAP OKUMA LİSTESİ

 1. 1. Gençlerle Başbaşa, Ali Fuat Başgil, Kubbealtı Yayınları
 2. 2. Diriliş Neslinin Amentüsü, Sezai Karakoç, Diriliş Yayınları
 3. 3. Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutup, Denge Yayınları
 4. 4. Türkiye’nin Maarif Davası, Nurettin Topçu, Dergâh Yayınları
 5. 5. Çile, Necip Fazıl Kısakürek, Büyük Doğu Yayınları
 6. 6. Risaletun ila veledî, İbnu’l-Cevzî, Beyan Yayınları
 7. 7. el-Munkizu mine’d-dalal, İmam Gazali, Kayıhan Yayınları/Beyan Yayınları
 8. 8. Buhranlarımız, Said Halim Paşa, İz Yayıncılık ya da Anka Yayıncılık

İLETİŞİM ADRESİMİZ

Eğitim ve Araştırma Kütüphanesi, Selimiye Mahallesi, Elbiseciler Sok., No: 1/B Altınordu / Ordu.

 • dummy0452 666 9000

 • dummy0507 234 7643

 • dummy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-Bülten

This module can not work without the AcyMailing Component

Search